מסמכי העמותה

אישור ניהול תקין

אישור לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה